Aquesta web utilitza cookies per a obtenir dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris. Si continues navegant considerarem que acceptes el seu ús X Tancar

Condicions de venda i Avís legal

1

Sol.licitut d'informació sobre preus i productes

 
La sol.licitut d'informació sobre preus i productes disponibles per a la venda on line es pot realitzar enviant un correu electrònic a info.lleidalapobla@fgc.cat, o seleccionant l'opció 'Contacte' present al peu de la pàgina de venda on line, o per telèfon al 012.

2

Dades personals de compradors menors (< 14 anys)

 
De conformitat amb l´art. 13 del RD 1720/2007, de 21 de desembre, què desenvolupa la LOPD, en el cas que sigueu menor de 14 anys, és necessari el consentiment dels pares o tutors per a que doneu les vostres dades personals .

3

Forma de pagament

 
El pagament es realitza amb targeta de crèdit i a través d’una plataforma bancària segura.

4

Documentació de la compra us per a viatjar

 
La documentació que acredita la compra és el propi email de confirmació de compra i els e-Tiquets corresponents, sempre que s'hagi efectuat prèviament el pagament del 100% de l'import total dels serveis. En cas contrari, la compra es considera anul.lada i s'hi aplicaran les condicions establertes a l'apartat referent a les anul.lacions. 
Caldrà presentar de forma obligatòria el e-Tiquet al agent de FGC en el moment de pujar al tren per a poder viatjar.

5

Reemborsament

 
El client pot desistir dels serveis contractats amb dret a reemborsament dels pagamentsefectuats tenint en compte les condicions establertes a l'apartat referent a les anul•lacions. No es farà cap devolució per serveis contractats que el client voluntàriament no hagi utilitzat.

6

Prestacions incloses en els preus

 
Com a norma general, s'ha de seguir un criteri estricte de literalitat. Per tant, no s'inclourà tot allò que no estigui específicament detallat com a inclòs en el email de confirmació i e-Tiquet enviat al client. Els preus de les webs del grup FGC inclouen l’IVA. .Inclou l’Assegurança obligatòria del viatger.

7

Anul.lacions

 
La cancel·lació és gratuïta, abans de la utilització de l'e-Tiquet, i sempre que sigui en una data màxima de fins a 15 dies posteriors a la data de compra. En cas contrari, no és possible cap tipus de cancel.lació. Per a sol·licitar la cancel·lació de l'e-Tiquet, cal enviar un correu electrònic a info.lleidalapobla@fgc.cat indicant el número de comanda o d'e-Tiquet, l’import de la compra i les dades del titular.

8

Responsabilitats

 
FGC ha de respondre davant del consumidor per les obligacions que li corresponen pel compliment dels diferents serveis dels programes contractats a través de la nostra web. Quan els defectes siguin imputables al consumidor, a l'agència venedora o a l'establiment, la responsabilitat descrita en el paràgraf anterior no és procedent. FGC es reserva el dret de modificar o suspendre les activitats programades si per raons de seguretat, segons el criteri d’FGC, és necessari o si per qualsevol altra causa no fos possible la realització. En cas que el consumidor apreciï in situ la no-execució o la mala execució de serveis contractats integrats de l’estada, ha de notificar-ho immediatament al prestador dels esmentats serveis i, en un termini de 48 hores hàbils, a FGC, per tal que es prenguin les mesures pertinents. La no-comunicació a FGC implica que és el consumidor qui ha de provar l'incompliment de l'execució del contracte davant de l'Organització o la Direcció General de Turisme i/o tribunal pertinent, ja que transcorregut aquest termini a FGC li seria impossible comprovar la veracitat de l'al•legació, així com la consecució d'una solució satisfactòria per a totes les parts implicades.

9

Condicions especials per a nens

 
No es tenen condicions especials per a nens, però si es desitja informació al respecte d’alguna condició especial relativa a edats o condicions d’infants caldrà realitzar la consulta a través del correu electrònic info.lleidalapobla@fgc.cat o per telèfon al 012.

10

Acceptació de les condicions

 
El fet d'adquirir un dels nostres productes o serveis implica l'acceptació per part del consumidor d'aquestes Condicions generals.

11

Empresa

 
L'empresa organitzadora i comercialitzadora dels viatges i paquets turístics és FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, amb NIF Q0801576J i amb domicili fiscal a Carrer dels Vergós nº 44, 08017 Barcelona.

12

Protecció de Dades personals

 
FGC es compromet a mantenir les dades que se’ns facilitin sota la màxima confidencialitat, i a no cedir-les a tercers.
 
Les dades que se’ns facilitin a través de qualsevol dels formularis de la web o aquelles que són necessàries per poder fer ús de les aplicacions de la web no seran destinades a una altra finalitat ni seran cedides a tercers, d’acord amb els principis de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre).
 
De conformitat amb el disposat a l’esmentada "Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal", el client/titular queda informat i autoritza el "registre i tractament de les seves dades personals" en fitxers automatizats que són responsabilitat d'FGC.
 
El titular podrà exercir gratuïtament els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització d'acord amb el procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats dirigint-se per escrit al departament responsable del fitxer automatitzat: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, ref. LOPD Carrer dels Vergós nº 44, 08017 - Barcelona, a l'adreça de correu electrònic a lopd@fgc.cat, indicant "Atenció de Dades Personals"

13

Cookies

 
Aquesta web no utilitza cookies ni altres mitjans tècnics que permetin identificar a usuaris en concret ni conèixer dades de la seva navegació sense que l’usuari en sigui conscient.

14

Copyright i drets de propietat intel·lectual

 
Tots els continguts, marques de serveis i logotips inclosos en aquesta web són propietat exclusiva d’FGC. També ho són el disseny, l’organització i la presentació de tots els continguts. En queda prohibida la utilització sense permís previ d’FGC. També queda prohibida la reproducció, duplicació, còpia, venda, revenda o aprofitament amb finalitat comercial. La infracció donarà lloc a les accions civils o penals que s’escaiguin, d’acord amb les lleis i tractats internacionals en vigor.
 
La totalitat del contingut d’aquesta web, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, marques, logotips o qualsevol altre element i forma de presentació, així com els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual titularitat d’FGC. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts sense l’autorització del titular.
 
L’accés a la web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren. Alguns dels continguts de la web poden ser descarregats per l’usuari sempre que sigui per a ús privat i sense finalitat comercial.

15

Continguts de la web

 
FGC vetlla per evitar errors en els continguts que es publiquen en aquesta web i es reserva el dret de modificar els continguts en qualsevol moment. FGC no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se de les errades en els continguts que puguin aparèixer en aquesta web proporcionats per tercers.
 
Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de propietat de tercers i continguts que siguin amenaçadors, obscens, difamatoris, pornogràfics, xenòfobs, atemptatoris contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d’una ofensa penal.
 
Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal d’FGC, en particular als continguts que es trobin protegits per qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial.
 
FGC podrà prohibir l’accés a aquesta web de qualsevol usuari que realitzi qualsevol de les conductes esmentades en paràgrafs anteriors no limitadors.
 
FGC pot oferir enllaços, directa o indirectament, a recursos o llocs d’Internet que es trobin fora d’aquesta web. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa i no constitueix una invitació a la contractació dels productes o serveis que s’ofereixin a la web de destí.
 
En cas d’existir qualsevol discrepància entre la informació administrativa facilitada a través d’aquesta web i els documents que constitueixen l’origen de la mateixa, prevaldrà allò que s’indica en aquests últims, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

16

Navegació, seguretat i exclusió de responsabilitat de l’ús de la web

 
FGC no garanteix l’absència de virus o altres elements que pugin causar danys als sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers d’usuaris d’aquesta web o de webs de tercers, per la qual cosa no es responsabilitza dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes. FGC no es responsabilitza del mal us que es pugui fer d’aquesta web.
 
Aquest Avís Legal és aplicable únicament a la informació recollida i als serveis prestats a través de la web d’FGC.
 
FGC no garanteix ni es responsabilitza que l’accés a la web sigui ininterromput o es trobi lliure d’errors i no es fa responsable dels perjudicis que puguin sorgir per l’accés i l’ús d’aquesta web.

17

Legislació aplicable i tribunals competents

 
Els termes i condicions que regeixen aquesta web, així com les relacions que se’n puguin derivar, estan protegides i es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per les lleis de caràcter autonòmic o estatal que siguin d’aplicació.